Gwarancja

ZASADY GWARANCJI

 1. Wyroby Jotkel objęte są 24 - miesięczną gwarancją liczoną od dnia sprzedaży. Podstawą gwarancji jest dowód sprzedaży oraz karta gwarancyjna w przypadku produktów, do których została ona dostarczona.
 2. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobu, na który wydana jest karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania z wyrobu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi, jeżeli została dołączona do wyrobu.
 3. W okresie obowiązywania gwarancji producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy, a w przypadku, gdy naprawa będzie niemożliwa do wymiany produktu na nowy.
 4.  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
 • Użytkowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Agresywnymi środkami chemicznymi.
 • Niewłaściwym przechowywaniem i transportowaniem wyrobu.
 • Czynnikami termicznymi i mechanicznymi.
 • Czynnikami losowymi (powódź, pożar, eksplozja itp.). 
 1. Samowolne próby naprawy lub przeróbki (poza określonymi w instrukcji) wyrobu oraz usuwanie lub zamazywanie oznaczeń identyfikacyjnych (nalepki, etykiety, logo itp.) powodują unieważnienie gwarancji.
 2. Wyroby Jotkel są to produkty do użytku wewnętrznego. Wyjątek stanowią wyroby, co do których wyraźnie zaznaczono, że są przeznaczone do użytku na zewnątrz.

  

Rękojmia a gwarancja – jaka jest różnica między nimi?

Co to jest gwarancja?

Gwarancja to dokument wydawany dobrowolnie przez producenta, zapewniający o jakości produktu. Dokument ten określa czas, w jakim obowiązuje gwarancja jakości oraz warunki konieczne do jej uwzględnienia. Producent nie ma obowiązku wystawienia gwarancji. Udziela jej dobrowolnie i sam określa warunki i zakres uprawnień konsumenta oraz termin obowiązywania. Kupujący może  skorzystać z prawa gwarancyjnego, jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Kupującego:

-  o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, - warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który Kupujący otrzymał wraz z towarem,

-  a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

Co to jest rękojmia?

Rękojmia  to przysługująca konsumentom, odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z przedmiotem umowy. Rękojmia przysługuje, kiedy towar jest obarczony wadą fizyczną lub prawną i trwa 2 lata w przypadku nowych rzeczy ruchomych (rok, jeśli chodzi o rzeczy używane). W ramach rękojmi sprzedawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany towaru na nowy, obniż ceny lub odstąpienia od umowy. Reklamację z tytułu rękojmi można zgłosić nie później niż rok od wykrycia wady.

Zwrot ceny zakupu jest rozwiązaniem ostatecznym. Przysługuje wyłącznie wtedy, gdy nie ma możliwości naprawy lub wymiany. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności wtedy, gdy klient wiedział o wadzie w momencie kupna towaru. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy cena produktu zostaje obniżona ze względu na jego wadę. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje wyłącznie wadę, o której klient został poinformowany. Jeżeli wystąpi inna, sprzedawca musi uwzględnić reklamację.

Różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią

Rękojmia a gwarancja różnią się inną odpowiedzialnością za towar oraz odmiennymi terminami dochodzenia roszczeń.

W ramach rękojmi za wadliwy towar odpowiada sprzedawca, natomiast w ramach gwarancji odpowiedzialność ponosi producent. Producent nie ma obowiązku wystawiania gwarancji, natomiast sprzedawca zawsze odpowiada za wydany towar z mocy prawa. Klient może skorzystać z rękojmi w ciągu 2 lat od momentu odbioru przedmiotu.

Gwarancja obowiązuje do terminu w niej ustalonego. Przy rękojmi klient ma prawo żądać wymiany towaru na nowy lub jego bezpłatną naprawę, a nawet zwrot pieniędzy. Gwarancja obejmuje zakres określony w dokumencie. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl